Җё нимуди вонщён чын!

Cый фә сани, кәсы ба җыгә чёйү ман нын ги Суахунов Д. Х. фәги. Суйжан та лин ёнляндини еба, кәсы тади җүнмый щин зун бу щян, ги фаҗон хуэйзў вынмин сышон лю да шындини, зэ заён банфашон цанҗядини.

Суахунов Дау Харкиевичсы 1943 няншон зэ Җямбул дичўди Курдай районшонди Шортюбе (Щинчү) щёнҗуонни сын-ёнхади. Ба вавади сыхур та  зэ бынди щёнҗуонни гуәли. Ба җунщүә нянван, нянчин щёхуәр вудо Хырхыз Гуйҗя дащүәниди җинҗи буфыннили.

Ба дащүә на хо җягуан нянван, та щянчян зэ щүәтонни ги ваму җёли фули, йиху зэ щёнҗяхўни донли экономистли. Гуәли хын җи нян ба та пэчын Чуй районди ГОСКОМ гунзуәди линдожынли. Та хан зэ Курдай райком литу зўли хуәли, зэ нэтар донли инструкторли. Чўгуә зыҗиди җун-ё хуә, Дау Харкиевич хан ги вынщүә сышон люли шынли. Зу да нэгә сыхур дашон, та чинчир ги “Чинмё” дэ “Шыйүәди чи” бошон щетуә заён тимуди вынҗон дэ сывынли.

Ё фәни, лян Дау Харкиевич вә зэ бошәни жыншыли. Җысы йигә жынйиди, щинфа ходи, бу на җязыди жын. Щянхуэйди дэ хуасоди йимяр, жынму лян та нэ щүан хуон, ги мый йигә жын, бу фә йүан-җин, Суахунов Д. Х. нын ба хо хуа зоги. Тади чинжә хуа нуан жын щиндини. Зэ “Чинмё” бошәни гунзуәди сыхур, вә җидини, замуҗя Дау Харкиевич мый йичи да Щинчү вон Бишкек налэ цэлёдини. Нэхур дянно дэ шуҗи е чүәдуан, зэ бә фә интернетли. 

Зу җымуҗя ви җё бо фаҗон, ви даҗунди хуә, җыгә щин бу щянди жын щинҗин фишон зўли хуәли. Минжын фәсы: “Ба жынму да тамуди ганбаншон канлэни”. Сый фә сани, кәсы ба Дау Харкиевич нын щинфу, нын кочў, ги та ба җун-ёди хуә нын пэги, йинцысы дуәму нан еба, та яндин ба пэгиди хуә гандо сымяршонни.

Линйирди нянщяншон вә ба Суахунов Д. Х. шыни-гўни зэ хуэймин щехуэй гуәди банфашон җяндини. Та хан зэ минжынди җундяннини, бу кан суйфу еба, та хансы зэчянжын. Канлэни, жынму ба та е донжын, е тэнэ. Ба җымуҗяди хо миншын Дау Харкиевич чечў зыҗиди жыннэ, мяншан, хо пичи дэ щиншан да даҗун гынчян дыйшонли.

Вуҗин та лин ёнляндини еба, кәсы тади щин зун бу щян.

Җиннян чунтянди нанхуә жызыни вә лян Дау Харкиевич кә йүли мянли, щётинди танли хуали. Та ги вә фәли зыҗиди щүанҗинди җихуали. Нан Дау Харкиевичди хуа, та щелигә чонпян щёфә, вонщёнди ба җыгә фу йинчўлэни. Та ба җыгә фу кәҗя җёдо йинбанҗүли. Куэзу җыгә тифә хуэйзў сынхуә либянди щёфә до нянҗямуди шунини.Чўгуә җыгә лисы фу, Суахунов Д. Х. хан ги вә ба шелү бянйиди йибый дуә җонзыди сывын кангили. Та вонщёнди ба җы йи бын сывын фу е йинчўлэни.

Дау Харкиевичди вонщёнсы җё хуэйзўжынму ба зыҗиди лисы бә вондёли; замуҗя куннанди сыхур шули зуйли, замуҗя зэ щин димяншон җўтуәли. Нан тади хуа, лисысы минжынди гын. Мәю минжын – мәю лисы. Лян җы лён бын фу зуәзоҗя щён ги хубый лю йигә йиняр, җё щянзэди чиннянму гуон бә сылён цэбыйли, җё ги фаҗон җёйү дэ вынмин сышон е люшын. Дансы хуэйзўжынмуди җунҗянни шо бангәр жынму зулян Суахунов Д. Х. йиён сылён, нэ зу “Хуон тў бянчын җинни”.

Гуйҗун Дау Харкиевич! Вәму на жәщин ги ниму панвон шынти гончён, җящяди пиннан, чонмин быйсуй дэ эрнүди тэнэни. Җё нимуди хо вонщён яндин чын!

Фатима Машынхаева,
Сортобэ щёнҗуон.

       Хуадян:

Щёнҗяхў – сельское хозяйство
Дянно  – компьютер
Шуҗи  – телефон
Шыни-гўни  – иногда,временами
Йинбанҗү  – типография.

Зо чютян

Лёнгә хуафу зандини
Җонди щиён.
Зэ та гынчян щё фуфур
Фу диха цон.
Еер җүнмый, хуонхуорди,
Хуонҗин  йибан.
Вынвыр чо ха луәдини,
Пули димян.
Зусы чютян долэли
Доли фуйүан.
Фынфыр сашон хуон еер
Җанди хокан.

Дау Суахунов.