Щищүә хуэйзў йүяндини

Мәю йүян мәю минзў ” – ба җыгә Расул Гамзатов фәхади хуа дуәйибанзы жынму ду җыдони . Йүянсы минжынди гын , минжынди лянмян . Ба фуму йүян заму да суйди сыхур зу щүәдини . Вава ба ту йигә хуа на чиннён йүян фәчўлэдини . Вәё җё вавади йүян йиху фаҗон , нёнлозыму лян та сўчон на фуму йүян ё фә хуани . Дансы нёнлозыму гәҗя бу җыдо зыҗиди йүян , нэхур замуҗя банни ?

Ги җыгә җун-ё вынти Хырхыз Гунхәгуәди хуэймин щехуэй литу гунзуәди йигә зэчянжын шыканди золи лўфули - җысы Сусузова Халима. Суйжан та донди куэҗи еба, кәсы җыгә щин бу щянди, чинҗин нүжын ги са сышон ду лю шындини. Халима Исмаиловна җы зу эрнян зэ хуэймин щехуэй литу гунзуәдини. Та ба хуэйзў йүянди чинкуон җыдоди ходихын. Дансы щёнҗуонниди жынму җыдо хуани, щүәсынму зэ щүәтонни щищүә зыҗиди йүяндини, кәсы чынниди жынму, җуәҗун чиннян, бу җыдо фуму йүян хуэйҗәсы гуон җыдо җи җү суйбяр хуани. Юди чынни җўди нёнлозыму фәсы, таму е щён җё тамуди эрнү щищүә чин йүян. Халима мә танман ба җыгә хо йиҗян вон сымяршон гантуәли.

Зочян зэ Бишкек чынниди йигә щүәтонни ги суй ваму җёли хуэйзў йүянли. Ба та җёдисы “Екшанбэди щүәтон”. Ба җыгә җун-ё гунзуә “Шәхуэй технология җунщинди” гуанҗон Мадеюев А. Н. чуанляншонли. Чўгуә йүян, зэ нэтар ваму хан щищүәли тёву лян чүзыли. Чечў Ахмат Низамовичди чищин дэ чянщёнди бонцу, чынниди ваму йи нянди жызы литу щищүәли фуму йүянли. Кәсы йиху мәжын фубонди йимяр, та җеҗе хали чәрли. Ба җымуҗяди щүәтон зэ мә хуэйфушон.

Җиннян Сусузова Халима сыдонди ганли җыгә сыюрли. Та шули йи базы суй ваму (манли шыгә жын), ба җёйүан зошон, зэ хуэймин щехуэйди бангуншы литу ги ваму җётуә хуэйзў йүянли. Зу җымуҗя җыгә хо сыюр дали турли. Ган ваму шон щүә, җёйүан Сварова А. Ю. ги чынниди суй ваму гили хын җигә җёкуә.

Ё фәни, Ащиян Юсуровна есы йигә чищинжын. Та зэ Александровка щёнҗуонниди Ясыр Шывазы минщяди ту йигә щүәтонни ги суй ваму җё хуэйзў йүяндини. Ги җы йи базы чынниди ваму та е гого-щинщинди гили җёкуәли. Ё фәни, җыгә җин-ян дади, бу на җязыди сыфу ба фу җёди хо, жәно, зэ зыҗиди җёкуәшон сыйүнли заён фонфали – җысы тунҗибё, хуарҗонзы, гәён фашу з.д.

Вәё җыдойихар, замуҗя җё фудини, вә зыҗи е фонвынли сангә җёкуә. Канлэни, ваму люшынди тинли җёйүанди хуали, зэ заён җёкуәди хуәшон цанли җяли, ги сыфу мый йибян гиди бушоди ю да йисыди вынти.

Ги ваму җё фуди сыхур, Сварова А. Ю. сыйүнли ги суй ваму җёди фонфали. Лёнгә сышын литу ваму щели, нянли, щүәли хуади йиндёли, быйли сывынли, чонли чүзыли, җочў гўҗер гәли бащирли зэмусы йиҗя лян йиҗя фали фашули. Щехуанди сыхур дэ хә цади щүанли хуонли.

Зу җыгә курни вә ги Сусузова Халима гилигә вынти:

- Халима Исмаиловна, виса ниму ба Сварова А. Ю. чинди җё ги ваму җё йүянлэли?

- Вә канди җыгә нүжын чищин, зэ заён щүәтонниди дэ щехуэйди банфашон цанҗядини, юли нынгули ги бонцудини. Та зэ щүәтонни зўли бу шоди нянщян – җысы ю җин-янди җёйүан. Бу салан, бу па хуә, щинҗин фишон ги тёён вамуди сышон ву зыҗиди гўзыдини.

- Ащиян Юсуровна, ги җыще ваму җё фуди сыхур ниму зуәнанлимә?

- Вә зу җы җи нян зэ щүәтонни ги суй ваму җёли фуму йүянли, лян таму гуанванли, ба тамуди пичи дэ бинщин җы холи. Ваму дусы йиёнди, гуонсы ё щинэ тамуни, ги тамуди чито дэ вонщёншон лю шынни. Дансы лян суй ваму ба путунхуа зошон, нэхур зу бу нанли.

Ниму гәҗя җянли, юди ваму йи җү хуа ду бу дун, е фәбулэ. Йинви нэгә ги җёкуәди сыхур вә сыйүнли вурус дэ хуэйзў хуали. Вә гощин, йинцысы вәди гункў мә вонфи. Ваму фәтуә суйбярди хуали, щүәли хынщезы щин хуа, ба  замуди вугә зы щүәхуэйли.

Лян суй ваму вә е танли хуали.

- Ваму, ниму ба са щүәхуэйли, каншон сали?

Хурова Салия – 12 суй:

- Вә хуэй нянли, быйхуэйли сангә сывын, ба фашу каншонли.

Калимова Аяна – 10 суй:

- Вә хуэй фули, чўгуә сывын, хан щүәлигә докухуа. Вә каншонли, замуҗя гәли сценкали.

Данлинди ваму е зу җымуҗя хуэйдали.

Җысыма, мә җүәлэ сыхур кәҗя гуәли. Дин щихуандисы бу хуэй зыҗи йүянди җигә суй ваму щүәлищезы сыйүнди ёҗин хуа. Җы есы йигә суй чынгун, җы цэсы датур…

Фатима Машынхаева,
Бишкек чын .

Хуадян :

Сўчон   – всегда, постоянно;
Зэчянжын, чищинжын   – активист;
Куэҗи   – бухгалтер;
Җуәҗун   – главным образом;
Бангуншы   – кабинет;
Тунҗибё   – таблица;
Екшанбэди щүәтон   – воскрестная школа;
Җеҗе   – постепенно;
Гуанҗон   – директор;
Цанҗя   – участвовать;
Бащир   – представление;
Докухуа   – скороговорка.

 

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.