Чунҗе

Җысыма, мә җүәлэ, Чунҗе кәҗя долэли. Ба җыгә минлён җечи җуәҗун җунгуәжынму хунхун-хуәхуә гуәдини. Чунҗе хан ю данлинди йигә җунгуәди минзыни – Гуәнян. Җысы җочў йүәлён лифа (календарь) чуантунди (традициоңый) Щин нян. Чунҗесы дин җун-ёди җунгуәжынмуди җечи.

Җечиди зычян (накануне) таму даҗә фонзыдини, шелү заён вуку чыдидини зэмусы хан мэ щин йишондини. Щин нянди линйир еванди зычян Чунҗе датурдини. Җыгә еванни йиче җящя шудо йидарнидини. Зэ фонмынди лёнханни ба байир зўхади зы люлюзы җандини, та готу щедисы гәёнди панвон хуа. Җунгуәжынму ба та җёдисы “дуйлян”. Җечиди еванни щёншын дадихын. Жынму да фонзыни чўлэ, җочў тян хәлын-дотынди за (взрывать) гәшы-гўёнди зади дунщидини.

Җыгә еванди тян чынха зулян фагуонди (блестящий) хуәлён йиёндини. Йиху зэ бэ манди җуәзышон зуәха чы чыдидини, йиҗя ги йиҗя фә панвон хуадини. Чыба, дэ щүан хуонди, бу мон бу хуон не бяншыдини, на җунгуәхуа фәчи “җёзы”. Җы йиванщи дуәйибанзы жынму бу фи җё, дын Щин няндини. Щин нянди ту йитян да ганзо дашон таму ду нади лищин фонвын (посещать) пын-юму дэ чинчин-лўҗяндини. Даҗя йиҗя гунщи йиҗядини, панвон йүнчи, пиннан дэ фугуйдини. Дажынму ги суй ваму дуан “ясуйчяндини”. Суандисы, җыгә хун щинтор (конверт) литуди лищин ги таму зэ Щин няншон ба йүнчи дэ гощин налэни.

Кәсы замуҗя Чунҗе фасынчўлэли? Җунгуәжынму ю җымуҗяди йигә гўсыни.

Шонвонняншон ю йигә хэпалалади ёгуэйни (чудовище), минзы җёдисы Нян. Җыгә ёгуэй зэ жынму гынчян йинян литу лэди йибян. Долэ зу ба йигә жын чышондини. Пинчон (обычно) хубар лэдини, ганзо зу буҗянли. Чечў җыгә сэбэбу, ба җыгә еван җёчын “нянгуанли”. Дансы ба җыгә “нянгуан” мянгуәчи, нэзу пиннан-вусыди нын гуә йинян. Йибян жынму канчўлэли, Нян ёгуэй хэпа хун янсый дэ да щёншынни. Йида нэгә жызы дашон, ёгуэй лэди зычян, жынму ги зыҗиди мыншон җантуә хун янсыйди зы люлюзыли, затуә гәёнди зади дунщили. Зу җымуҗя ба җыгә сынза-кәвуди (мерзкий) ёгуэй жынму җуйдёли. Җы зусы Чунҗе гын либянди гўсы.

Фатима Машынхаева.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.