Чин ниму до вәмуди Веб-сайтшон!

Гуйҗун пын-юму!
 

Чин ниму фонвын вәмуди минжын-вынхуа Веб-сайт! Нан вәмуди йиҗян, та  хуэйзў вынхуа либян нын ги ниму ги бушоди йүнди дэ ю хочўди чинбо. Сўчон фәдини: «Ту йигә янҗир бодо чунтяндини». Вәму зуәзохади җыгә сайт зусы нэгә ту йигә янҗир, йинцысы ба җымугә, лян вәму йиёнди сайт, сысый хан мә зуәзо зэмусы ба та на сангә йүян – вурус, хуэйзў дэ ханйү хан фончўлэдини.

Гуонсы зэ вәмуди Веб-сайтди мянзышон ниму нын ба җун-ёди щинвын, тифә хуэйзўжынмуди щянзэ гуонйин жызыди чинкуон җыхани, нын лян хуэйзўжынмуди лисы, ю йисыди цэлё, зущён тади вынмин, гуәлиди дэ вуҗинди сынхуә җыншыйихарни.

Чўгуә җыгә, зэ вәмуди сайтшон ниму нын ба вәму зуәзохади зэмусы данлинди дянйин канҗян, нын тин хуэйзўжынмуди шутин чүзы.

Веб-сайтшон вәму ба җымуҗяди җун-ё буфын, зущён щинвын, җёйү, боди цэлё, вынщүә, фуму йүян, йифу (искусство), лян Җунгуәди лянщи тяншонли.

 


МАШИНХАЕВА  ФАТИМА  НУРАХУНОВНА

Машынхаева Фатимасы зэ Хырхызстанди Иссык-Куль дичўди Җеты-Огуз районди Эрдэх щёнҗуонни няншон сын-ёнхади.

Ба Эрдэх щёнҗуонниди җунщүә нянван, 1980 няншон та вудо Свердловск чынниди М. Горький минщяди Урал гуәҗяди дащүәнили. Зу зэ җыгә дащүәниди йүвынщүәди буфынни та нянли ву нянди фу.

1985 няншон ба җыгә дащүә на хо җягуан нянван, та ба «Йүвынҗяди дэ җёйүанди» йинсын дыйшонли. Йиху зэ Каракол чынниди А. Некрасов минщяди щүәтонни датур гунзуәли.

1987 няншон Фатима Машынхаева зэ Хырхыз Гунхәгуәди дащүәниди йүвынщүәди буфынни зўтуә хуәли. Зэ җытарди Сўлян минзўди вынщүә җёйүаншыни ги дащүәсынму җёли сан нянди фу.

1990 нян до 1993 няншон та зэ Хырхыз Гунхәгуәди Куәщүәйүанниди янҗющүәни (аспирантура) нянли фули, зэ җытарди вынщүә Щүәйүанни янҗюли хуэйзўди минжын кучуан вынщүәли.

1993 няншон зэ Хазах Гунхәгуәди Куәщүәйүанниди вынщүә дэ йифу Щүәйүанни Машынхаева Ф. Н. ба фубәшыди щүәви лүнвын кошонли. Щүәви лүнвынди тимусы: «Хуэйзў сынлин либянди гўҗер». Җыгә Щүәйүанниди җуанмынди Хуэййи ги та ба йүвынщүә фубәшыди куәщүәди щүәви дингили.

Ба янҗющүә нянван, нянчин куәщүәжын зэ «Шыйүәди чи» бошәни зўтуә хуәли. Зэ җытар та ганли тунщинжынди гунзуәли.

1996 нян до 2003 няншон та зэ Хырхыз гуәҗяди дяншы-вущяндян гуонбәди зунхә литу гунзуәли, ги «Хуэйзў гынйүан» дяншы җему донли бянҗили. Гунзуәди сыхур та зэ тунщинжынму гуәди заён бисэшон цанли җяли.  Хуә зўди ходи йимяр, дыйли гәён шонхоли. Фатима Машинхаева зуәзоли лёнгә җынйү дянйин: «Хуэйзўжынму; зочянди лисы, щянзэди сынхуә», «Эрдэх щёнҗуон». Ги зуәзо «Мансўзы Вонахунди гунщүн» дянйин та донли линшужынли.

Лян дяншы гунзуә йитун, та хан зэ бошәни зўли хуәли. Ги «Хуэймин бошон» щели зыҗиди вынҗон дэ сывынли.

2010 няншон ба Фатима Машынхаева җүчын хуэйзўди «Хуэймин шынйин» вущяндян гуонбәди бянҗили. Зэ җыгә чүәшон та гунзуәли эр нян.

Зэ Хырхыз Гунхәгуәди Минзў Куәщүәйүанниди хуэйзўщүә дэ ханщүә җунщинни та е гунзуәли йинян дуә.

2011 няншон ба Машынхаева Ф. Н. җешудо Хырхыз Гунхәгуәди щеҗямуди Лянбон литули.

2012 нян до 2014 няншон та линшули «Хуэймин боли». Зэ бошәни ганли бянҗи хуәли. Гунзуәди сыхур зэ заён куәщүәди, тунщинжынмуди дэ шәхуэйди хуэйшон цанли җяли.

2014 нянди җюйүәни даҗя ба Җын Хэ минщяди гуйҗи лянхә чуанляншонди йиху, Фатима Машынхаева доли җыгә лянхә литули.  

Щянзэ Машынхаева Ф. Н. зэ җыгә лянхә литу ган фанйиди, щеҗяди дэ шехуэйди гунсыдини.

Чўгуә «Нэнэди гўҗир», Фатима Машынхаева йинчўлэли на хуэйзў йүян щехади йи бын сывын фу – җысы «Мучинди щин». Фатима Машынхаева хан ба йи бын «Хуэйзўжынмуди кугәр дэ кулюр» фу шелү бянйили. Куэзу җы йи бын фу до нянҗямуди шунини.

2016 няншон ба «Хуэймин вынхуа» сайт зуәзолиди йимяр, Фатима Машинхаева щянзэ линшу җыгә гунзуәдини.

Вәмуди  җўхо: www. dunvinhua. com