Вамуди мянзы

Вә суанчўлэли

 

- Мама мэли шыгә мандарин. Нахуэйлэ гиги суй Мамар җё ги ки вам у фынгини. Эрзы ба шыгə мандарин нашон дуйчў мама вонхали.
- Ни вон садини? Ги ваму ба ама мэхади мандарин тинтир фынкэ.
- Ама, за фынниса?
- Эё, ни зали, Map? Вондёлима? Ба шыгә ги сыгəр фынниму. Ни хохор сылён, җысы нан суанфа, ни дан фынкэ, нэ зусы ни ба җон суанчўлэли.
Мамар ба шыгә мандарин иашон зудёли. Сангə ки вава е гыншон та җинли данлинди фонзынили. Мама лян ки щүанди, ба ги эрзы гихади хуə вондёли.
- Ама, вə фынкэли, ни кан! - эрзы җинлэ ги мама фəди.
- Та лян сангə ки вава йигəр нади лёнгə бан мандарин зандини.      
- Ниму за мə чыса? 
- Нённён, Мамар гәгə бу җё чы.           
- Эё, неҗонсыли, за мә җё ваму чыса?
- Вə хан мə суанчўлэму таму за чыни? Җыхур чы, вə суанчўлэли.

                                            Айша Мансурова.

Лў, лова дэ лон

Лў зэ фулинни лонди сыхур пынҗянлигә Лон. Шонлён хо, таму җебэли дищүнли. Лёнгəр фәсы, җин сычиншон йиҗя ги йиҗя бонмонни, дахади шы е тинтир фынни. Лёнгəр зэ фу диха дўли жули. Кəсы Лон ба җя җу дўгили, йинцысы тади щин бу ганҗин. Лў бу җыдо җыгә сычинди йимяр, ба та щинфули, хандонсы тасы җыншыди ляншудини.

Йитян йүлигә сычин. Ба Лон җё давиди дэчўли. Кәсы Лў мə хэпа, ба тади мин җюхали. Җысыма, нэйитян Лў е доли нанчурли, ба та е җё давиди няншонли. Лон хади подёли. Та сылёнди, дансы давиди жын ба Лў дасы, ба пизы бәдё, та чы Лўди жуни. Лова ба Лонди ганбан җүәлэ, щин будайинди ги Лў панди бонмон, йипанпар дуангили. Таму лёнгәр шонлёнхали, замуҗя ба давиди хундёни. Лова фидо йигә го фушон җёхуантуәли. Давиди ба фушонди Лова канжян, шыли йиҗян. Кәсы мә шышон, җян фигуәчи ба Лонди дўзы чуәшонли. Җысыма, щин дэди йимяр, та ба зыҗиди мин хэдёли. Данпа, ложынмуди хуа мә фә цуә:

- Дан ба ляншу ни зоха,
Ги таму ба хо щин щён.
Лон щин, гу фи, бу җючон.

     
        Фатима Машынхаева шухади.

Сэҗер дэ Саҗерсы линҗү, тамуди диҗе гидигә чү. Сэҗер ги ди гынзышон дянли җигә хўлўзыр. Җонди тэ воншыди йимяр, җигә хўлўван да чү җонгуәчи, ладо Саҗерди лёншонли. Доли чюни җигә да хўлў зэ Саҗерди лёншон бэдини. Саҗерди щин зонли, та сылёнди, зэ вәди динини, вә виса кә ги та гиниса. Та җинган ба жигә да хўлў җюдё, гунди чёнхали. Сэҗер сылёнчелэ зыҗиди хўлў, җюлэли, хўлў мәюли. Та зу ба линҗү вынди:

- Саҗер, сый ба вәди хўлў җюдёли, ни мә җянма?

Саҗер ба җязы цолихар, фәди:
- Вә җыбудо, е мә җян.

Вусуйди Манэ зэ мамади бонгәрни занди, е ба җяҗяр цолихар, фәди:
- Нённён, вәму кон диха мәю хўлў.

 

Айша Мансурова.

Зыю вава гощин

Вə зэ тё, вə гощин,
Йидяр бу нанвын.
Мама ба вə ма:
- Виса бу тин хуа?
Зэ хуайүанни вə лон,
Ба хуар вə  җюшон.
Мама шушон да:

- Виса бу тин хуа?
Ба йишон вə  хўзон,
Мама чиди жон.
Та ба вə  зу ма:
- Виса бу тин хуа?
Йишон җё вə  чуан җин,
Мама фи щинҗин.
Ба вə  та җуада,
Җё вə  щихуан та.

Быйҗы

Быйҗырфу, ни дуә дуан,
Щүәҗынҗыр щюди җан.
Готу фалар ду дёман,
Шызэ зусы хо щин нян.
Нисы быйҗыр, тэ хокан,
Янсый лю, җыҗыр дуан.
Суй-да ба ни дуə  щихуан,
Канҗян ба ни дуə  футан.
Быйҗырфу, ни тэ  җүн,
Җыҗыр лю, ю дуанҗын.
Бу фə щя, бу фə дун,
Ниди җүнмый ф ə бучын.
Вə ба ее дашын хан:
- Куэ, щүә ее, до мянчян.
Вə ба ни тэ щихуан. 
Ее ги вə лищин дуан. 

 

Зубейда Яндавурова.

Мынлур

Мынлур го, мынлур ди
Мынлур диха йивə җи.
Да җир по, җивар чы
Чы боли шон фу җёминчи.
Җё даҗе, щи шулэ,
Бу щилэ.
Җё эрҗе, ши шулэ,
Бу щилэ
Җе санҗе, щи шулэ,
Җи лэли.
Щихади шу быйнуннур.
Хуəхади мян быйсынсыр.
Щяхади фан җиндудур
Даҗе чыли йиван бан
Эрҗе чыли лёнван бан
Шынхади фон-ёнва чышон
Дэдо тушон лян гуə җуан.               

 

Сый фəди куэ?

Мын быйху йигə җуəзы.
Җуəзы готу занди чүəзы.
Чүəзы шуни нади дезы.
Дезы литу чезы.
Хуэли җуəзы
Банли чүəзы.
Дали дезы,
Кали чезы.

 

Мария Лебузова шухади.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.