Щёнходи готян

Хуар кэди йибян, щёнходи готянсы йүнҗюди…

 

Щинҗин да Җунгуә лэди йигә куәщүәжын лян тади бонбан фонвын вәмуди Җын Хэ минщя гуйҗиди щехуэйли . Җысы да Далянь чынни лэди куәщүәжын Чжан Гуанлинь. Тади хуэйзўди минзысы Али. Доли щехуэйни вәму йиҗя лян йиҗя жыншыли, щётинди танли хуали, фәли йидарни гунзуәди вончян чиди сыли. 

Канлэни, суйжан Чжан Гуанлинсы куәщүәжын еба, кәсы тасыгә җяндан жын, бу на җязы, фә хуакэли бу хуон бу мон, жынйи, хуасо. Нан вәмуди вынти замуҗя та ба вәмуди щехуэй җыдоли, Али җёшу щёмущищирди фәсы тади хо пын-юму, Җунгуәди куәщүәжынму ги та ба Җын Хә минщя щехуэйди җўхо гигили. Шыди, йиху та точўлэли йитатазы минпяр – куәщүәжынмуди, чиеҗямуди дэ юминди хуэйзўжынмуди минпяр. Тасы хуэйзўжын, йинви нэгә ги җытарди хуэйзўжынмуди заён сышон лю да шындини.

Лян Али җёшу зэ бангуншыни вәму щүанли сангә дуә сыҗян. Ё фәни, ба вәму җыдоди куәщүәжынму та е җыдоди ходихын, йинви нэгә лян та тан хуачи йүнйи, йинцысы ю йимур-йиёнди тимуни зэмусы та гәҗясы щянхуэй, жәно жын. Хан йигә хочўсы Али җёшу җыдо вурус хуани. Йиху чыфанди сыхур, вә ги та гили җигә вынти.

- Али җёшу, ниму ба зыҗиди зыжуан ги вәму фәйихарса?

- Вәсы зэ Сычуань сынниди Гуанъюань чынни сын-ёнхади. 1976 няншон ба Хэнань чынниди Җунгуәди чуантун медицина щүәйүан нянванли. Зўли шы нянди дэфуди хуә. Йиху 1987 няншон дэ зў хуәди ба шелү адвокат шуйиди Чүанҗунгуәди җунщин нянванли. 1990 няншон ба Цзилин дащүәниди аспирантура нянванли. 1988 няншон вә ба шехуэй куәщүәди юмин куәщүәжынди минтон дыйшонли.Чўгуә җыгә, вә хансы җинҗи шуйижын. Гунзуәди сыхур вә зэ заён куәщүә хуэйшон цанли җяли, нянли зыҗиди боголи, лян данлин Европади куәщүәжынму йитун зэ Польша, Варшава дэ данлин гуйни янҗюли дэ щели медицина вынҗонли. 

- Вә канди нимуди йинсын е дуә. Щянзэ ниму ган садини?

- Вуҗин вә зэ Чжэнчжоу чынниди ту йигә ёнбуди гунчонни зў хуәдини. Вәсы җыгә гунчонди фугуанҗон. Чўгуә җун-ё йинсын, хансы Җунгуәди нянчин чиеҗямуди лянхәди йүан зэмусы Хэнань сынниди нянчин чиеҗямуди фәгуанжын. Юйибян зэ дащүәни ги студентму нян җинҗи либян богодини, зыщүн чиеҗямудини.

- Ниму зэ Хырхызстан зочян лэгуәмә?

- Сўлян юди сыхур лэгуә. Җы зу хын дуәди нянщян зэ Хырхызстан мә лэ. Җысыма, җиннян, чечў Хўдади кухуан, доли җытарли. Җы йихуэй да Россия вә доли Ош чынпунили.

- Ба Хырхызстанди са ниму каншонли?

- Ба саду каншонли. Җытарди зохуа тэ пёлён: го сан, фи чин, ганҗин чисый, жынму е щянхуэй. Димян куанҗан, жынкузы бу дуә, тэ салуә.

- Али җёшу, тан хуади сыхур вәму ги ниму ба зэ Хырхызстан җўди хуэйзўжынмуди чинкуон фәли. Ниму җыдоли, дуәйибанзы хуэйзўжын зэ щёнҗуонни җўдини. Тамуди җунҗянни ю хўрҗямуни, мэмэжынмуни, чиеҗямуни, куәщүәжынмуни. Җысыма, нимуди мянчян җигә “Хуэймин бо”. Ниму ба та фанди канйихар. Тади ёнзы дэ цэлёди луйвын замугә?

- Ёнзы хокан, щёнпяр щянщярди, кәсы ба цэлёди йисы вә фәбушон, йинцысы бошон сыйүндисы хуэйзў дэ вурус йүян. Ба хуэйзў хуа вә нянбушон, ба вурус хуа җыдони еба, кәсы ба цэлё бу монди манмар ё нянни. Җысыма, җысы Ху Юмэй дэ Дин Хунди щёнпяр, вә ба таму ду җыдони.

Тиче “Хуэймин бо” вә щён фәни, босы вынмин гын, ба та ё фубонни, яндин ё каншухани. Ги боди туанти яндин ба сэляму дэги.

- Мый йигә жын ю зыҗиди вонщённи. Нимуди ю са вонщённи?

- Щүанҗинди вонщёнсы вә щён вон Хырхызстан хан лэ йибян. Зэ җытар лян хуэйзўжынмуди сынхуә либян җыншыйихар, йинцысы вә есы хуэйзўжын. Ниму ду до вәшонсы чин дищүн-зымый. Вә есы дэфу, есы җинҗижын, есы җёйүан. Җочў зыҗиди йинсын лян Жын Хэ минщяди щехуэй щён ган йигә сыюр.

- Али җёшу, вә сылёнди нимуди хо вонщён яндин чынни. Минжын фәсы: “Хуар кэди йибян, щёнходи готянсы йүнҗюди”. Вә щинфуни, заму йидарни яндин ган йигә хо сыни, чынха хо пын-юни.

Ги ниму панвон шынти җянкон, җящяди пиннан, тяндади йүнчи дэ гунзуәди чынгун! Зэ җян!

Фатима Машынхаева,
Бишкек чын.

Хуадян:

Гуйҗи – международный
Минпяр   – визитка
Сын  – провинция
Чуантун   – традиционный
Шехуэйди куәщүә   - общественная наука
Йинсын   – профессия
Фәгуанжын   – управляющий
Салуә   - посторно, красиво
Луйвын   – содержание
Зыщүн   – консультировать.