Күәщүә жын

Тасы вәмуди да шоншы

Хуэйзўди щеҗя Эрли Эрбудў фәгуә: «Жын зэ шышон хуәди йибян, ба хо миншын ё люхани. Чүли шыди йиху җё жын фә – җысы та зэхади фу, щюхади лў, дахади чё».

Ё фәни, ба җыгә чёйү ман нын ги ю тянцэди куәщүәжын Хў Чженьхуа фәги, йинцысы тади хо миншын зэ мангәчўр сакэдини.

Ба та гуон бусы Җунгуә, дуәйибанзы гуәҗяни ду җыдони, Чечў зыҗиди чищин, гункў дэ цунмин та чынха чўли минди куәщүәжынли. Хў Чженьхуасы Җун-Яди ту йигә җунгуәди хуэйзўщүәжын, ги җунгуәди хырхызщүә та е зали гынли. Та хансы Хырхыз Гунхәгуәди Минзў Куәщүәйүанди зунҗинди академик, Бишкек чынниди Карасаев минщя дащүәниди зунҗинди профессор. Ви ги фаҗон хырхызщүә вухади гўзы, Хырхыз Гуәҗяди җынфу ги Ху Чженьхуа ба Манасди ди сангә дынфынди  орден шонгили. Зулян вида куәщүәжын йиён, та ба зыҗиди сынхуә җүги янҗю тюрк минжын дэ хуэйзўжынмуди йүян дэ вынхуали. 

Ху Чженьхуасы хуэйзўжын, тади җинмирсы Мухаммед. Щянзэ та лян зыҗиди җящя зэ Быйҗин җўдини. Суйжан лин ёнляндини еба, кәсы хан гунзуәдини, тади җүнмый, бу шыщянди щин зун бу нанвын – ги дащүәниди студентму нян богодини, зэ мангәчўр чидини, зэ заён куәщүәди хуэйшон цанҗядини, ги йиче хуэйзў гуәди сышон лю да шындини.

Җиннян вуйүәни Ху Чженьхуа гуә зыҗиди 85 суйни. Йинви нэгә җынйүәни Хырхызстан минжынди лисы дэ вынхуа йицанди «Мурас» фонд Хў Чженьхуа сынхуә дэ гунзуә либян гуәлигә да хуэй. Ба җыгә куәщүәхуэй зэ Алыкул Осмонов минщяди Гуәҗя фуфонни на да щихуан гуәли.

Зэ җыгә хуэйшон заён Бишкек чынниди куәщүәжынму, шехуэйди чищинжынму дэ җыдо Хў Чженьхуади жынму цанли җяли, юминди куәщүәжын либян җёнли хуали. Чиче та даҗя фәли бу шоди чинжә хуа. Ё фәни, кижынмуди җунҗянни е ю хуэйзўжынмуни – җысы хуэймин щехуэй Советди җўщи Машанло А. Л., «Хуэймин боди» бянҗи Янлода Р. А., да Хырхыз Гунхәгуәди минзў Куәщүәйүанди хуэйзўщүә дэ ханщүә җунщин лэди куәщүәжынму Җон А.А., Мусарова Җ. Хан ю йигә да Җунгуә лэди куәщүәжынни – җысы Чан Гуанлинь. Юминди куәщүәжын Хў Чженьхуа либян таму фәли хошоди нан щинди хуа, йинцысы таму ду җыдо Хў Чженьхуани, лян та йүгә мян, танли хуали.

Линйир Молдокасымов К. С., «Мурас» фондди фуҗўщи чўди йиҗян - Хў Чженьхуади сынжыршон тади гунзуә либян җо йигә дянйин. Ба җыгә дянйин вуйүәни гуә тади 85 суйди сынҗыршон ги даҗя зыги. Даҗя ду фубонли тади җыгә йиҗянли. Ё фәни, Хў Чженьхуа вуйүәни е до Бишкек чынпунини, зэ да хуэйшон цанҗяни.

Мәю шанки, җытарди хуэйзўжынму ба та чинжә җейинни, лян та йүмянни, лян да щихуан гуә тади сынжырни, йинцысы җыгә щинэ гункўди, бу на җязыди, цунмин куәщүәжынсы замуди да шоншы, йиче хуэйзўжынмуди лянмян.  

Фатима МАШЫНХАЕВА,
Бишкек чын.

 

ХУАДЯН:

Ю тянцэди – талантливый;
Зунҗин – почётный;
Дынфын – степень;
Янҗю – исследовать;
Бого – доклад;
Вынхуа йицан – культурное наследие.