Дянйин

  • Хуэйзўжынмуди лисы дэ вынхуа либянди дянйин

  • Хуэйзўжынмуди лисы дэ вынхуа либянди дянйин

  • Хуэйзў вынхуа либянди дянйин (щёнпяр)

  • М. Ванахунди гунщүн

  • Хэниди лун

  • Җисы Җунгуә зэ лоншон вили вонли

  • Мили лўди эрзы либянди зыфә

  • Щинфа ходи самарияжын либянди бифон