Йүянсы минзўди гын

Эйүә 21 – җысы гуйҗиди (международный) фуму йүянди жызы. Йиче минзў, сый ю зыҗиди йүянни,  яндин гуә җыгә вынхуа җечидини. Фуму йүянсы замуди гын, минзўди җиншын. Сый бу җыдо фуму йүян, нэгә зулян чяха бонзыди цонйин йиён. Пынгуәлэ-пынгуәчи, сыса зўбушон, лён җү хуа ду лянбушон. Зу җымуҗя бу җүәлэ, ба зыҗиди гын е нын дюдё. Щянзэ замуди хуэйзў йүянди чинкуон мәю нэму хо; щүәтонни зочянди сангә сышынди вифыншон җыхур цэ люли йигә сышын. Замуҗя банни? Ги җыгә җун-ёди вынти ба хуэйда нан ги. Дансы вуҗин ба фуму йүян бу каншуха, йиху зу цыли. Нэ зу нан Расул Гамзатов фәхади хуа: “Мәю йүян – мәю минзўли”.

Зочян, вәё җё фуму йүян фаҗон, замуди чищинжынму, куәщүәжынму дэ йүянщүәҗяму (языковед) занли да җинли, щинҗин фишон зуәзоли вынзы (письменность)дэ янҗюли хуэйзў йүянли. Ви җё хуэйзў вынмин (культура) фаҗонди җыгә ёҗин гунзуә вә ги таму чынчин дощедини.

Җыгә вынҗоншон вә щён ба фуму йүянди лисы тифәйихар.

Хуэйзў йүянсы сино-тибет ханйү буфын литуди йигә. Будуәди жызы зычян ба та суандисы мәю щефади йүянлэ.

1927 няншон зэ Ташкент чынни хуэйзўди дащүәсынму Я. Шывазы, Ю. Янщянсын, Х. Макэ дэ данлинди чищинжынму ба ту йигә хуэйзў зымуди ёнзы на араб зы зуәзочўлэли (создавать).

Даҗя җыдони, араб зыму литу ю 28 зыни. Хуэйзў йүяншон зуәзоли 35 зы: ги араб зыму литу хан тянли чигә зы.

Гуәли йинян, 1928 няншон хуэйзў зымуди җўзоҗяму (автор) нан латин зы ба щин зымуди ёнзы шәлүчўлэли. Ба җыгә ёнзы хуэйзўжынму куанкуанди толүнли (обсуждать). Нан латин ёнзы зуәзохади хуэйзў зыму җянданхали, зыди фур шохали, ба таму хо ще, нянкэли е йүнйи.

Юминди дунфонщүәҗяму (востоковед) В.В. Алексеев, А.А. Драгунов, Е.Д. Поливанов ги чынзуә вынзыди вынти вули җычян гўзыли. Таму ги шелү хуэйзў куәщүәжынмуди сычин е люли да шынли.

Тамуди щүәсынму Җўма Абдулин, Керим Маев, Абдурахман Магиев, Юсуп Янщянсын, Юсуп Цунвазы, Рамазан Магиев, Абдурахман Калимов, Хусеин Бугазов дэ данлинди ви фаҗон фуму йүян фили да щинҗинли.

Хуэйзўжынму ба җочў латин зыму чынзуәхади щефа йичыр сыйүндо 50 нянщянди туршон.

1952 няншон Сўлянди куәщүәйүан зэ дунфонщүәди Щүәйүан бонни ви ги хуэйзўжынму зуәзо щин вынзы зўҗылигә байирди вийүанхуэй (редколлегия). Ба җыгә вынзы таму вонщёнди на вурус зыму ёнзы зоҗыни. Вийүанхуэйди линшусы җёшу А.А.Драгунов. Зэ җыгә да хуэйшон хуэйзўди йүянщүәҗяму зущён Ю.Янщянсын, Ю.Цунвазо, А.Калимов, сыҗя Ясыр Шывазы е цанли җяли. 1953 няншон ба та зэ СССР КирФАНди ИЯЛИ чуанлянхади конференцияшон җешули.

Ба файинди вынзы җешухалиди йиху, хуэйзўди куәщүәжынму зуәзоли щищүә чин йүянди җёкуәфули (учебник), вончў йинли щищүә хуэйзў йүвынщүә дэ лисыщүәди хуәли.

Хуэйзў йүян ю заёнди фон-янни (диалект): гансын, шанщи, хәҗу, ягә дэ данлинди. Таму литу җун-ёдисы – гансын дэ шанщиди фон-ян. Гансынди фон-янсы вынщүә йүянди гынзы. Лян данлин йүян йиён, щүанҗинди хуэйзў йүяншон ю бушоди араб, иран, вурус дэ тюрк хуани.

Щянзэ на фуму йүян фон бо, вынйи дэ куәщүә зуәпиндини. Зэ “Достук” вущяндяншон (радио) мый йи чи “Хуэймин шынйин” гуонбә (передача) чўлэдини.

Вуҗин ба фаҗон фуму йүянди җыгә хуә Хырхыз Гунхәгуәди Минзў Куәщүәйүанди лисы дэ вынхуа йицанди Щүәйүан (Институт истории и культурного наследия НАН КР) хуэйзўщүә дэ ханщүә Җўнщин  литуди куәщүәжынму гандини. Лян зыҗиди линшу Имазов Мухамэд Хусезович җёшу (профессор) йитун, таму, чўгуә ган зыҗиди җун-ё хуә, хан лян җундын щүәтон зў җи лянщидини, зуәзо дэ йин җёкуәфудини. Александровка щёнҗуонниди РУМЦди гуанҗон Юнузова Зэйнеп  Шафузовна ви җё ба фуму йүян каншуха, ба натар гуон мә погуәлэ, ги сый ба җуонзы мә ще.

Зу җыму еба, кәсы ю бушоди нанни. Зэ “Хуэймин бошон” ба фаҗон фуму йүянди вынти щели бусы йибян. Ду фәдисы ба хуэйзў йүян ё каншухани, кәсы чўгуә фәхади хуа, сычин вончян бу зу. Вуҗин дуәйибанзы чиннян, чүанпин чынниди, җыбудо зыҗиди фуму йүян. Гуон фәдисы зуйбянчянди хуа. Йинян би йинян янҗю хуэйзў йүянди куәщүәжынму, сыҗяму, щеҗяму дэ тунщинжынму (корреспондент) йүә шоли. Дансы җыхур ба фуму йүян, ба замуди бобый бу каншуха, гуәли җи нян замуди гын нын дуандё. Кәсы вә ю вонщённи, хубый яндин ги җыгә сышон лю шынни, бә җё зочянди куәщүәжынмуди гункў вон фили.

Гуйҗун нянҗяму! Җыгә фуму йүянди җечишон вәму ги ниму панвон шынти гончён, җящяди пиннан-вусы, җё ниму дуәйү сыйүн замуди чиннён йүян.

 

Фатима Машынхаева.