Хома, Щин нян!

Җ ейин щин нян

Лювын сунфу дун-щя чин,
Ба та кандо лаҗин мын.
Зандо донди та тэ җүн,
Сунфу диршон щинщю хун.

Щин нян доли ду кэ мын,
Шыэр дян җун ду җейин.
Җысы минжынди да җечи,
Панвон гончён дэ йүнчи.

Линйирди лайүә бу сун җин,
Дун җүә, ха шу ду гощин.
Җейин Щин нян, сун ло нян –
Җысы замуди хо куйчын.

Гунщи ба ни Щин няншон,
Панвон җё йиман хуә вон.
На хо чынгун зэ җейин,
Димяр тэпин, жын щётин.

Айша Мансурова.

Җүнмый щүәпяр луәдини…

Җүнмый щүәпяр луәдини
Вон ган дипиршон.
Вон ванчүан кун хонзыни,
Вон фондинзышон…

Туанйүар җянҗян чигуэди,
Ю дуәму щётин.
Зохуа бигуагуарди шын,
Чисый хын ганҗин.

Мянчян ямир-дунҗинди,
Мә йи ви хуә щин.
Вә йигәр мә йисыди
Зэ дон лўшон чин.

Лёнгә гў җүә йинсызы
Җин гын вә хуту.
Щүдон, бу фонщин фон вә,
Па вон йүанчўр зу.

 

Исхар Шысыр.

 

Дунтянди хунхуә

Щүә бу җўди щядини,
Дуәму хокан.
Та ба димяр гэчўли,
Зущён бый җан.

Зохуа йиха фиҗуәли,
Җүәбулэ лын.
Щүә ба та хўшандини –
Мянмяр йицын.

Туанйүар йиха щётинли,
Ямир-дунҗин.
Гуонсы ваму бу шыщян,
Мәю нанвын.

Таму фонни занбучў,
Вэту гуон фа.
Йигә дэ йигә - йилю
Пәпәршон хуа.

Йигә дедо – ду доли,
Дашын кә щё.
Челэ, кә вон пәпәр шон
Лян ху дэ по.

Бинтаншон е фадини –
Ваму гощин.
Зэ җәр гон “ло нюдини”,
Ду вонщён йин.

Нян бу шан ду кандини,
Сыйди ню ман?
Шыщин ги занҗиндини,
Тушон чў хан.

Зу чо җыму фа йитян,
Җүәбулэ фа.
Дўзы вәди “мо куни”,
Таму цэ хуэй җя.

Мэхар Җинлиров.

Щин нян

Ги йиче жын вә ду пан
Йүнчи, гощин.
Шышон жын за, бу йиён:
Ха жын, хо жын.
Җё хо жын ду щёнфучи
Тэён бошон.
Ха жын җё ха кў җинчи,
Бә җё җян гуон.

Тянчи дан жә люйүәни,
Лян хуә йиён.
Зущён чүн гуә, да танни
Ян-яр дан гон.
Сан фын җё ги хо жын пә,
Лян фи йиён.
Җё ха жын зо йинлёнчи,
Шәту тўшон.

Конли хан ю да чүанни;
Лян бин йиён.
Җё хо жын зу я хуәчи
Ба фи хәшон.
Ха жын зу җё хў пынчи
Гуәбый таншон.
Ба ган зуйчўр җё тянчи,
Гуон хан тоншон.

Ги йиче жын, вә ду пан
Йүнчи, гощин.
Шышон жын за, бу йиён:
Ха жын, хо жын.
Җё хо жын зу щёнфучи
Тэён бошон.
Ха жын җё ха кў җинчи.
Бә җё җян гуон.

Ясыр Шывазы.

Панвон

Панвон мяншан дэ җиншын,
Хуанлуә, щёшыр дэ гощин.
Чон мин, бый суй ни хуә вон,
Йүнчи суй ни, ни гончён.

Хуә җё чынгун, бә җё нан.
Панвон пын-ю бә җё дуан.
Щёшыр ляншон җинчон зан,
Пәфан ляншон бә шанмян.

Панвон гуонлён дэ жәчи,
Пын-юди щёшыр дэ йүнчи.
Җящяди пиннан ду зывон,
Ни хуә, ни щё, чүзы чон.

Жызы ни гуә, бә юцу,
Җё гончён ба ни суйди зу.
Җё эрнү ги ни бә бәзуй,
Панвон ни хуә бый суй.

Зубейда Яндавурова.

 

!Хома, Щин нян

Ло нян туншон зудёли,
Чо ху бу вон.
Щин нян щётин долэли.
Щёляр пыйшон.
Шыншон чуанди мин йишон
Җүнмый, мяншан.
Ба да гощин налэли,
Хома, щин нян!
Линдор ёшон җинлэли,
Тали мынкан.
Фонни йиха хоканли,
Зущён хуайүан.
Тяншон фиди бый мянхуа,
Щүанди бу зан.
Лян йин данзы шандёли
Йиче димян.
Тянчи манмар бяндини,
Жәту бу җян.
Гуонсы ваму гощинди
Җейин Щин нян.
Палир лашон подини
Бый сан готу.
Сунфу хади цонхали,
Җочў дитў.
Кәсы ваму җян тали –
Йи футу кан.
Тади щинни пәфанли,
Нянлуй ман лян.
Доли җяни хуанлуәли,
Бу кў, бу җан.
Люсый җызы щюдини,
Җынҗў йибан.
Ба җин хуанзы дэшонли
Ги эрдуәшон.
Хуа җўҗўзы ванчўли
Щитё ёшон.
“Зын-зын!” – линдор щёнлиха,
Ду вонли мын.
“Куэ!” – чуонзышон колиха,
Лэли кижын.
Җысыма, Дун лое лэли
Да йүан дифон.
Та лян Щүәнүр лонлэли
Җўгур дошон.
Ваму тёди, чондини
Зэ та гынчян.
Сунфу чёчёр щёдини –
Ю дуә хокан.
Йинян фишон гуәчили,
Нянҗин йишан.
Җысыма, ни кә долэли,
Хома, Щин нян!

 

Дунтян

Жәту дунтян шын бу җян,
Йүәлён зущён йигыр щян.
Тянчи бу чин, да лынҗан,
Гуонсы ваму бу шыщян.

Шыншон чуанди жә пино.
Шуни лади палир по.
Лын бу хэпа, щётин лон,
Гощинди ба чүзы чон.

Бый щүә зущён йин щинщю,
Йиче димян шанли ху.
Вэту ю җүн, ю чинщю,
Бый сан зущён җинзы щю.

Сунфу лян щифур йибан,
Җонди щиго, ю мяншан.
Шыншон чуанди мин йишон,
Җян та гощин, е щён чон.

В иса сунфу людини

 

Нэхурди гуонйиншон ю сангә дищүнни. Дин дадисы Суәсуә, ди эргәсы Вутун, ди сангәсы Сунфу. Таму сангәрни жўди е хо, йиҗя ба йиҗя е тынчон. Кәсы ба җўди вәр таму шынсани канбушон. Йинви нэгә сангә дищүнму шонлёнди зо хо вәрчини. Җысыма, сангәрни шужюшон зутуәли. Зулэ-зучи, таму доли йигә го санбяннили. Таму е фали, сылёнди ё хуанйихарни.

Дин дади гәгә, Суәсуә фәди:

- Ниму лёнгәрни щян хуанчи, вә ги заму кан хо вәрчи. Вә дансы зошон хо вәрли, ги ниму ги щинни. Ниму ба вә дынди.

Лёнгә дищүнму дайинхали. Суәсуә зулэ-зучи, доли йигә савә таннили. Сазы ю ван, ю жә. Ба гын зашон, та зэ да нэтар мә чўлэ. До Суәсуәшон савә тан тэ чинщю, йинви нэгә та ба лёнгә дищүн е вондёли. Ба гын зашон, шындо хўвәнили.

Дин щёди щүнди Сунфу нани ду мә чи. Та шондо го саншон  дынли гәгәмули. Сунфу ба дищүнму дынди гунфу дадихын. Та да саншон зэ мә нуә вәр. Дэ дын дищүнмуди та зэ саншон ба гын е зашонли. Сунфу гуон вонли готули. Йинви нэгә та җонди щиго, щигоди. Зэ сан литу ба ту тэди гогорди та хан дын дищүнмудини, е бу пәфан. Да җыгәшон дун-щя та людини.

Сунфу ба лёнгә гәгә зун вонбудё. Ю йихуэй та зу җумадини:

- Нели гынди Суәсуә,

Кунли щинди Вутун.

Йинви нэгә Суәсуә мәю гын, тади гын недини, Вутун мәю щин. Таму щин дэди йимяр, зу чынли нэхозыдили.

Жынди кулюр мә фә цуәди:

Ви жын, ни ви җын жүнзы,
Зэ фу, ни зэ сунбый,
Зэха сунбый дун-щя тин,
Ви хо җүнзы чон лэ щин.

Фатима Машынхаева.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.