Щинҗин дади нүжын

Ба җыгә җүнмый мяншанди нүжын вә җыдоди ходихын. Щянхуэйди, зулян тэён йиён, та нуан жын щиндини. Ги мый йигә бынвон тади жын та, чечў зыҗиди нынгу, ги бонцудини, фә хо хуадини. Ланлуә жынмуди йимяр, лян та лэвонди пын-юму, гунзуәжынму ба та е донжын, е тэнэ. Җыхур вә щён ба даҗя лян җыгә щинҗин дади нүжын җыншыйихарни – җысы Ху Юмэй. Тасы “Хуачё-хуажын ЮХО” щехуэй чуанлянди җўщи.

Ху Юмэй гуон бусы тимянди дэ хоканди нүжын, та хансы ю бынсыди чиеҗя. Чечў зыҗиди эргили-җяншы, цунмин дэ җин-ян та җы зу хын җи нян линшу җыгә чуанляндини, ви җё щехуэй фаҗон, щинҗин фишон гунзуәдини. 

Ху Юмэйсы зэ Урумчи чынни сын-ёнхади. Ба годын җышы дыйшон, та зэ гуәҗяди хуәшон гунзуәли. Хырхызстан чынха дўлиди йиху, Җунгуә гуәҗяди бушоди чуанлян ви лян Хырхыз Республика нанҗы заён лянщи, ба зыҗиди гунзуәжынму вон замуди гуйҗя дафатуәли. Юмэйсы таму литуди йигә - тасы Урумчи чынниди щюгэ Департаментди дэбё. Чечў зыҗиди чищин дэ лянхә, та да Җунгуә ба бушоди чиеҗяму дэ гунзуәжынму лаляндо Хырхызстанли зэмусы ги Җунгуәди заён чуанлян бонди җё лян бындиди юминжынму дэ мэмэжынму йүли мянли. 2008 няншон нан Җунгуә дашыгуанди туйҗян Ху Юмэй зуәзолигә “Хуачё-хуажын ЮХО” шехуэйди чуанлян.

Вәму йүмянди сыхур җыгә зэчяннүжын ба вә линдо щищүә җунгуә йүянди җёнтоннили, зэ натар суй ваму щищүә ханйүдини. До бангуншы литу вәму зандо зэ чёншон гуади йигә да стенд гынчянли. Зэ та готу техади хуа щёнпяршон ба чуанлянди йиче сынхуә нын канҗян: ганхади йиче сычин, гуәхади заён банфа, йүмян. Зэ та готу вә ба вә жындыйди гунзуәжынму канҗяндини, ба гуәха җи нян туниди банфа җичелэдини, йинцысы таму литуди мый йигә щёнпяр – җысы хуачё-хуажынди да сынхуәди щё лисы.

Нан Ху Юмэйди хуа, җыгә чуанлянди җун-ё жынвусы ба зэ Хырхызстан җўди да Җунгуә чўлэди жынму дэ данлин минзўди жынму лаляндо йидарни, кангў дэ фаҗон ханйү дэ вынмин, кунгў хырхыз-җунгуәди щёнхо дэ вончян чиди лянхә.

“ЮХО” щехуэй гунзуәди җун-ё  фонщёнсы җёйүди, куәщүәди, вынминди, җинҗи-мэмэди лёнмян гунзуәди фаҗон, ги хуачё-хуажын җунҗянниди чүнжынму, ложынму дэ бинжынму ги бонцу, ще зыҗи чуанлянди заён вынти.

Ё фәни, җыгә щехуэй литу ю Җунгуәди дэ Хырхызстанди жынмуни – хуэйзў, хырхыз, визў, вурусжынму дэ данлинди. Зэ заму җытар гунзуәди хын җигә җунгуәди фирма дэ йүндун е лян “ЮХО” щехуэй зў җи лянщидини. Щехуэй литу ю җигә буфынни: чиннянмуди буфын, сыҗя чиеҗямуди буфын, щинвын  лян шехуэй лянхәди буфын. Ю да җин-янди гунзуәжынму линшу җыще буфындини.

Йида нэгә сыхур до вуҗин “Хуачё-хуажын ЮХО щехуэй” гуәли бушоди гәён вынхуа-җёйүди банфа дэ шәсанди сыюр. Лян Җунгуәди дашыгуан зў җи лянщиди йимяр, таму йидарни гуә заён җечидини, билүн: жәно бисэ, зущён чин йүянди Жызы, Щёнхо чё, Чунҗе, Дуаньюу-цзе зэмусы зэ Җунгуә гуәди данлин җечи.

Шәсан – җысы “ЮХО” щехуэйди җун-ё фонщён. Ложынмуди жызышон дэ Чунҗешон җыгә чуанлянди зэчянжынму ги етиму, ложынму дэ зуәнанди жынму дуан лищиндини – җысы чыхә дэ йишон. Чўгуә җыгә, таму  чинчир хан фонвын вава фонзы дэ интернатдини, ги таму ги бонцудини.

Ё фәни, ги щищүә ханйүди сышон щехуэйди линшужынму е лю да шындини. Сан нян зочян таму кэлигә щищүә ханйүди җёнтон. Зэ җыгә хо сышон хын җигә чуанлян цанли җяли – җысы Җунгуәди “Чёбан”, “Чёлян”, Җунгуәди дашыгуан, Хырхыз Республикади җёйү Министерство, Бишкек чынниди линшуму. Щянзэ зэ җытар да чи суй до шы сы суйди ваму шон щүәдини. Щүәсынму гуон мә щүә йүянди, таму хан щүә җунгуәди чүзы дэ тёвудини, шыканди щищүә каллиграфиядини, хуа хуардини. Зу җымуҗя да суйди сыхур таму зу манмар җы җунгуәди вынхуа дэ куйчындини. Ба җёкуә да Җунгуә лэди шуйи годи җёйүанму җёдини. Җёнтон литу ю либулёди җёщүә дэ минщянди цэлёни, заён вынйи зуәпин дэ җичи цэлё.

Канлэни, “ЮХО” щехуэйди сычин вончян зудини, таму фаҗондини; мый йи нян гунзуәжынму зысы тяндини, гунзуә йүә дуәдини. Щехуэйди җўщи Ху Юмэй, зулян фудяр зэ гўлў литу җуанди йиён, бу шыщян зысы по тонзыдини; ба Җунгуә вон Хырхызстан зуди лў, зулян дафон до хуәфонди йиён, зудини. Зу җымуҗя ви җё зыҗиди щехуэй фаҗон фи да щинҗиндини. Зэмусы мый йигә щехуэйди йүан чечў зыҗиди нынгу ги бонцудини, ги даҗунди сышон ву шончян гўзыдини. Җысы йигә да щёнхо җящя. “Ни хао”- мый йибян щёляр пыйшон таму чинжә йиҗя вынху йиҗядини. Җё вә сылёнчи, җы зусы да чынгун, йинцысы “ЮХО” щехуэй литуди щёнхо дэ тунйи би җинйин ду гуйҗун.

Фатима Машынхаева,
  Бишкек чын.

Хуадян :

Хуачё-хуажын   – эмигранты
Дўли   – независимость
Чиеҗя   – предприниматель
Дашыгуан   – посольство
Туйҗян   – рекомендация
Жынву   – задача
Кунгў   – укреплять
Фонщён   – направление
Йүндун   – кампания
Минщянди   - наглядный